Silpar MB UNIVERSAL

دستگاه خط اندازی


توضیحات

Silpar MB UNIVERSAL  دستگاه خط اندازی

دستگاه ترسیم خط با فشار دادن دو بازوی روی نوک و پاشنه به پایه قالب ثابت می شود. در صورت تمایل ، بازوها به حالت افقی حرکت می کنند و عملکرد روند طراحی را به راحتی انجام می دهد.