Alfa Meccanica ELH

 دستگاه فرم دهی گدک و پاشنه کفش یا فورت


توضیحات

 دستگاه فرم دهی گدک و پاشنه کفش یا فورت

.برای تولیدات کم ظرفیت ایده آل است

.این مدل؛ بالن داغ ، تورم سرددارا بوده، برای هر دو ایستگاه مدل لاستیکی نیز موجود می باشد. به عنوان یک گزینه ، قالب ها می توان حرکت به عقب و جلو را در قالب ها فراهم کرد